d

Terms of services

Partnerportalsavtal
Dessa villkor gäller mellan Klarna Bank AB (publ) och dig i egenskap av partner (“Partner”) för användning av Partnerportalen (så som definierad nedan). Genom att godkänna de här villkoren intygar du att du är behörig att ingå detta avtal å Partnerns vägnar. Observera att genom att agera åt Partnern (t.ex. som en anställd eller entreprenör till Partnern) gäller delar av det här Avtalet för dig som en individ som får tillgång till Partnerportalen.

Dessa åtaganden omfattar:

att efterleva principerna om datasekretess. Detta innebär att kunddata behandlas konfidentiellt och inte får lämnas ut, förutom i de fall detta är tillåtet enligt lag. Det innebär även att dina inloggningsuppgifter ska hållas konfidentiella.
att verifiera kundens identitet innan du gör några ändringar i Partnerportalen. Särskilt så måste du som tillägg till att beställa och bekräfta kundens fullständiga namn ställa två kontrollfrågor, exempelvis kring inköpsdatum, kundens födelsedatum eller exakt orderkostnad.

 1. Bakgrund
  Klarnas Partnerportal är en plattform som innehåller ett antal standardfunktioner, liksom ytterligare tjänster som Partnern kan registrera sig för (”Partnerportalen”). Partnerportalen tillhandahålls av Klarna Bank AB (publ) med registrerat huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, (“Klarna”).

Detta avtal (“Avtalet”) anger de bestämmelser och villkor som styr användningen av Partnerportalen. Partnern och Klarna har tidigare ingått ett samarbetsavtal gällande Partnerns användning av Klarnas tjänster (“Huvudkontraktet”). I den utsträckning det är relevant är bestämmelserna och villkoren i Huvudkontraktet tillämpliga även på det här Avtalet.

 1. Funktion och syfte med Partnerportalen
  I allmänhet blir Partnern den första kontakten för kunden. För att erbjuda en mer smoooth kundupplevelse ska Partnern kunna administrera vissa orderrelaterade frågor direkt, enligt vad som godkänns nedan och i syfte att hantera kundfrågor relaterade till beställningen och betalningen av densamma. Dessutom erbjuder Partnerportalen möjligheten för partners att registrera sig för andra tjänster från Klarna.

Funktionerna omfattar, men är inte begränsade till att:

visa kundens namn, telefonnummer, e-postadress, fakturaadress och leveransadress;
visa kundens betalsätt, återstående betalningar och betalningshistorik inklusive eventuella återbetalningar;
visa referensnummer för transaktionen;
förlänga betalningsdatum;
avstå från att ta ut avgifter för sen betalning liksom att stå för kostnaden för dessa avgifter; och
skicka orderbekräftelse på nytt.

 1. Använda Partnerportalen
  3.1 PARTNERÅTKOMST
  Partnern kan få åtkomst till Partnerportalen genom att använda inloggningsuppgifterna som tillhandahålls av Klarna. Inloggningsuppgifterna som tillhandahålls av Klarna är till för Partnerns utvalda personer och får inte lämnas ut till tredje part, inklusive separata, juridiska enheter inom Partnerns egna bolagsgrupp, med undantag för vad som anges häri. Partnern är skyldig att hålla uppgifterna konfidentiella. Alla överträdelser mot denna paragraf betraktas som felaktig användning.

Åtkomst till Partnerportalen, liksom alla åtgärder som utförs, loggas av Klarna av säkerhetsskäl och för kundrelationssyften. I det fall en bestämmelse i detta Avtal överträds förbehåller sig Klarna rätten att, utöver de åtgärder som anges i Huvudkontraktet, begränsa eller återkalla åtkomst till Partnerportalen.

3.2 PARTNERNS ÅTAGANDEN
Partnern är skyldig att verifiera kundens identitet innan han/hon gör några ändringar i Partnerportalen. Särskilt så måste Partnern som tillägg till att beställa och bekräfta kundens fullständiga namn ställa två kontrollfrågor, exempelvis kring inköpsdatum, kundens födelsedatum eller exakt orderkostnad. Om Partnern överför, ändrar eller delar innehåll med Klarna via Partnerportalen ger Partnern Klarna en royalty-fri, exklusiv, ej återkallningsbar och världsomspännande rätt att använda och visa innehållet i syfte att leverera tjänster och fullfölja åtaganden enligt Huvudkontraktet. Klarna förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt innehåll som överförs eller delas av Partnern om detta krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller om Klarna å eget godtycke betraktar sådant innehåll som kränkande, olämpligt, olagligt, överträdande av andras rättigheter, eller på annat sätt betraktas som förkastligt. Partnern ansvarar fullt ut för allt innehåll som överförs eller delas inom Partnerportalen.

3.3 BEGRÄNSNINGAR
Partnern får inte använda eller försöka använda Partnerportalen på ett sätt som ligger utanför ramen av och syftet med detta Avtal och Huvudkontraktet. Partnern får på inga villkor exportera någon personliga data från Partnerportalen eller använda data som är tillgänglig via Partnerportalen för något annat syfte än att hantera kundrelationen så som anges i detta Avtal och i Huvudkontraktet.

4 ÖVRIGT
Klarna har rätt att ensam ändra villkoren för detta avtal, under förutsättning att Klarna meddelar Partnern om ändringarna.

Partnerportalen tillhandahålls “i befintligt skick” och Klarna utdelar inga löften eller garantier, vare sig uttalade, underförstådda eller lagstadgade, med hänsyn till din användning av Partnerportalen. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, frånsäger sig Klarna alla lagstadgade garantier, inklusive men utan begränsningar till alla underförstådda garantier runt äganderätt, säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, och att det inte föreligger något intrång. Klarna garanterar inte kontinuerlig, störningsfri, felfri eller säker användning av någon del av Partnerportalen. Användning av Partnerportalen kan störas på grund av händelser som ligger bortom Klarnas rimliga kontroll. Klarna godkänner inte och kontrollerar inte någon webbplats eller applikation från tredje part och ansvarar inte på något sett för dessas innehåll. Om du använder sådana webbplatser eller applikationer från tredje part gäller bestämmelserna och villkoren för dessa webbplatser eller applikationer för din användning av dessa.

Klarna behåller äganderätt och upphovsrätt till allt som utvecklats av Klarna och som tillhandahålls Partnern eller som Partnern får åtkomst till enligt detta avtal.

Oaktat ansvarsbegränsningar som anges i Huvudkontraktet ska Partnern fullt ut hålla Klarna skadeslös från och mot all förlust, skada, alla anspråk och kostnader etc. som uppkommer från, eller relaterar till, en överträdelse av Partnerns åtaganden i enlighet med detta Avtal.

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal komma att anses som ogiltig eller ej kunna tillämpas ska detta inte påverka övriga delar av, och giltigheten av, detta Avtal. Istället för den ogiltiga eller ej tillämpliga bestämmelsen ska parterna komma överens om en formulering som ligger så nära som möjligt den relevanta bestämmelsens kommersiella syfte och mening

Detta Avtal träder i kraft det datum då det godkänns av Partnern och ska gälla tills vidare.

Detta Avtal ska styras av svensk lag. Alla tvister ska regleras enligt Huvudkontraktet.

Tor ‒ Sön: 11:00-16:00
Kontakta oss för tidsbokning

Spinnmästarevägen 2
437 34, Lindome